corda / net.corda.core.crypto / isZero

isZero

val OpaqueBytes.isZero: Boolean